Sprawozdawczość ESG

Sprawozdawczość ESG

Czym jest raportowanie ESG? Skrót „ESG” używany jest głównie w świecie finansów i oznacza „Environmental, Social, Governance”. Obejmuje ona na przykład emisję CO2, wyzysk, unikanie podatków i korupcję. Kwestie, które mają wpływ na społeczeństwo, w którym działasz jako firma, ale których nie widzisz w odzwierciedleniu w rocznych danych finansowych. Raport ESG dotyczy zazwyczaj danych „niefinansowych”. Częścią mogą być raporty dotyczące takich podobszarów jak CO2, gospodarka cyrkularna, bezpieczeństwo czy praca dzieci.

Certyfikacja

UE nakłada obecnie na spółki twarde wymogi dotyczące ESG. Certyfikaty takie jak BREEAM, WELL, LEED i DGNB dają firmom środki do wypełnienia, a tym samym zgodności z raportami ESG lub raportami taksonomicznymi UE. Certyfikacja nie jest już samodzielnym celem, ale narzędziem umożliwiającym spełnienie wymagań przepisów.

Realizacja lub transformacja w kierunku zrównoważonych nieruchomości jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ Unia Europejska chce umieścić zrównoważony rozwój wyżej w agendzie organizacji. W tym celu opracowano rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji finansowych dotyczących zrównoważonego rozwoju (SFDR). SFDR to europejska regulacja mająca na celu zapewnienie większej przejrzystości w zakresie tego, jak uczestnicy rynku finansowego lub doradcy finansowi traktują ryzyko i możliwości zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach inwestycyjnych. Taksonomia określa współzależności, w tym dane, definicje i wymagania, które ich dotyczą.

SFDR

Na konferencji klimatycznej w Paryżu ustalono, że Unia Europejska chce zwiększyć swój wpływ na firmy, aby osiągnąć wyższy odsetek zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Z tej idei narodził się SFDR, którego głównym celem jest przekierowanie przepływów kapitałowych w stronę zrównoważonej gospodarki i ograniczenie greenwashingu. Obejmuje ona również promowanie przejrzystości, zachęcanie do myślenia w perspektywie długoterminowej oraz traktowanie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części zarządzania ryzykiem. SFDR jest stosowany w sektorze finansowym od 2020 r. Od tego czasu uczestnicy rynku finansowego są zobowiązani do corocznego przedstawiania w raportach ESG informacji o swoich inwestycjach oraz o polityce włączania ryzyka zrównoważonego rozwoju do swoich inwestycji i procesu decyzyjnego.

Taksonomia Rozporządzenie

Aby uzupełnić SFDR, w 2020 r. opracowano rozporządzenie w sprawie taksonomii. Szybko okazało się, że inwestowanie zrównoważone środowiskowo może być szeroko interpretowane wśród organizacji. W rezultacie wpływ SFDR był opóźniony i konieczne było ustanowienie w tym zakresie większych ram. Taxonomy to oparty na nauce system klasyfikacji z technicznymi kryteriami wyboru, który ma stać się globalnym standardem oceny zrównoważonego rozwoju inwestycji w nieruchomości. Celem taksonomii jest uczynienie zrównoważonego rozwoju ważniejszą kwestią w inwestycjach.

 

Dostosowane do taksonomii

Ocena stopnia zrównoważenia działalności gospodarczej pod względem środowiskowym dokonywana jest na podstawie sześciu celów środowiskowych. Te sześć celów to łagodzenie skutków zmian klimatu (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich, dostosowanie do klimatu, przejście do gospodarki cyrkulacyjnej i ochrona ekosystemów. Jednocześnie działalność gospodarcza nie może znacząco wpływać na inne cele środowiskowe. Po spełnieniu tych kryteriów działalność może zostać oznaczona jako jasno- lub ciemnozielona lub jako „dostosowana do taksonomii”, co oznacza, że organizacja ewidentnie dokonuje inwestycji zrównoważonych środowiskowo.

Dyrektywa w sprawie sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Dostawcy produktów inwestycyjnych są na przykład zobowiązani do podawania odsetka inwestycji ekologicznych* w swoich rocznych sprawozdaniach ESG, aby sprawdzić, czy organizacje rzeczywiście inwestują w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie. Na razie SFDR i rozporządzenie o taksonomii dotyczą tylko firm działających w sektorze finansowym. Unia Europejska dąży jednak do jak najszybszego osiągnięcia swoich celów środowiskowych. Dlatego w ciągu kilku lat sektor niefinansowy również zostanie włączony w SFDR i regulację taksonomii poprzez dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Dlatego ważne jest, aby wszystkie organizacje odpowiednio wcześnie pomyślały o uczynieniu swoich inwestycji bardziej zrównoważonymi.

Przyszłościowa strona

W Grupie Adamas widzimy rosnące zapotrzebowanie ze strony organizacji na uczynienie nieruchomości bardziej zrównoważonymi, ponieważ jest to konieczne dla ich przyszłej stabilności. Jeśli organizacja nie stosuje się do wytycznych, może to być szkodliwe dla jej długoterminowego przetrwania. Adamasgroup pomaga organizacjom w uczynieniu ich nieruchomości bardziej zrównoważonymi, aby mieć gwarancję gotowości na przyszłość.

Zielone inwestycje

Od 2022 r. sektor nieruchomości będzie musiał udowodnić swoje zielone inwestycje, jeśli środki pochodzą np. z funduszy emerytalnych lub innych źródeł finansowania. Dzięki temu zrównoważone budownictwo nie jest już ponadustawową ramą, ale obowiązkiem, który kontrolują audytorzy w swoich rocznych sprawozdaniach.

*Co spełnia definicję „zielonego”, zgodnie z definicją SFDR

Chcesz wspólnie budować zdrową, zrównoważoną przyszłość o obiegu zamkniętym?